§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Juridisk Ølklub, forkortet JØ.
Stk. 2 Hjemstedet for juridisk ølklub er det juridiske fakultets lokaler på søndre campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.
Stk. 3 Derudover vil mange af foreningens arrangementer blive afholdt i Hovedstadsområdet. Udflugter ud af huset kan dog til tider foregå udenfor dette geografiske område, evt. med rejser, el.lign.
Stk. 4 Juridisk Ølklub er en studenterforening under Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

§ 2 Formål

Stk. 1 Formålet med foreningen er at skabe en fælles studenterforening for jurastuderende på tværs af hold og årgange, hvor medlemmer kan mødes til diverse arrangementer med øl i alle dennes henseender er i centrum.
Stk. 2 Denne vision søger at efterleve formålet med fakultets flytning til Søndre Campus, hvor fællesskabet, nærværet og studiemiljøet er i centrum. Juridisk Ølklub skal bringe alle interesserede jurastuderende sammen på et uformelt niveau, hvor alle kan være med. Rammerne omkring foreningen søger at skabe fællesskab og hygge for såvel de mest garvede ølentusiaster som den almindelige, ukyndige ølnyder. Juridisk Ølklub er for alle.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Juridisk Ølklub er forbeholdt jurastuderende ved Københavns Universitet. Et medlemskab er gratis.
Stk. 2 Det vil dog til nogle arrangementer, såfremt faciliteterne tillader det, være muligt for eksisterende medlemmer at medbringe en ven, der ikke nødvendigvis er jurastuderende ved Københavns Universitet.
Stk. 3 Det vil fremgå af arrangementets beskrivelse, hvorvidt deltagelse vil kræve betaling forud for arrangementet.
Stk. 4 Ønsker et medlem at blive meldt ud af Juridisk Ølklub, sker dette ved skriftlig bekræftelse til foreningens bestyrelse på e-mail til kontakt@jolklub.dk

§ 4 Eksklusion

Stk. 1 Juridisk Ølklubs bestyrelse forbeholder sig retten til at ekskludere medlemmer, i tilfælde af direkte modarbejdelse af foreningens formål.
Stk. 2 Det vil være op til Juridisk Ølklubs bestyrelse at tage stilling til den enkelte eksklusionssag, men generelt dårlig opførsel eller overtrædelse af fakultetets ordensreglement kan være graverende årsager til eksklusion.
Stk. 3 Overtrædelser af ordensregler i § 1 i regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, vil som udgangspunkt være årsag til eksklusion fra Juridisk Ølklub.

§ 5 Kontingent

Stk. 1 Det er gratis at være medlem i Juridisk Ølklub. Tilmelding skal ske på foreningens hjemmeside.
Stk. 2 Et medlemskab giver mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer ud fra et ”først-til-mølle-princip”. Et medlemskab er således ikke en garanti for plads ved foreningens arrangementer.
Stk. 3 Derudover giver medlemsskabet mulighed for at deltage og stemme ved foreningens generalforsamlinger, men altså ikke krav på nogle andre specifikke ydelser, fordele, mv.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Foreningen afholder generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingerne vil finde sted i løbet af starten af hvert sommersemester.
Stk. 2 Det er muligt for alle gyldige medlemmer at deltage i generalforsamlingen, såfremt faciliteterne tillader dette, afhængigt af foreningens fremtidige størrelse.
Stk. 3 Til generalforsamlingerne skal der bl.a. foretages valg til bestyrelsen.
Stk. 4 Alle medlemmer kan stille på til bestyrelsesvalg og bliver valgt ud fra en demokratisk afstemning.
Stk. 5 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 8 Bestyrelse

Stk. 1 Juridisk Ølklub er drevet af foreningens bestyrelse, der fra start består af Lasse Jos Jannok Petersen og Esben Ellersgaard Gjetrang.
Stk. 2 Det kan på senere tidspunkt i takt med foreningens udvidelse, findes nødvendigt at indlemme flere studerende i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder dette nødvendigt.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer poster i bestyrelsen.
Stk. 4 Bestyrelsen kan maksimalt, på sigt, indeholde 7 jurastuderende. I opstartsforeningen vil det være tilstrækkeligt med de oprindelige to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5 Såfremt disse finder det nødvendigt, kan de uden generalforsamlingens konsensus indlemme op til 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem bliver efter de første 5 bestyrelsesmedlemmer er indlemmet, valgt til en periode på 1 kalenderår (indtil næste generalforsamling), eller til et bestyrelsesmedlem ikke længere ønsker at deltage i foreningen.
Stk. 7 Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader en post mellem to generalforsamlinger, forbeholder den øvrige bestyrelse sig retten til at udpege en suppleant, der skal varetage posten indtil næste generalforsamling.
Stk. 8 Bestyrelsesposterne er ulønnet og bygger på en forventning om engagement og hengivenhed til foreningen og dennes formål og interesse.
Stk. 9 De oprindelige bestyrelsesmedlemmer (Lasse Jannok og Esben Gjetrang) forbeholder sig retten til at forblive i denne under deres tid som studerende ved fakultet, eller ved ønske om at forlade bestyrelsen.

§ 9 Økonomi

Stk. 1 Juridisk Ølklub fører regnskab pr. kalenderår. Årsregnskabet bliver foretaget af bestyrelsesmedlemmet med ansvar som kasserer.
Stk. 2 Årsregnskabet bliver godkendt af bestyrelsen.
Stk. 3 Juridisk Ølklub er en non-profit organisation og overskuddet fra foreningens arrangementer, mv. vil gå til etableringen og driftsomkostningerne for fremtidige arrangementer og div. driftsomkostninger for den daglige opretholdelse af foreningens medier, mv.
Stk. 4 Bestyrelsesposterne i foreningen er ulønnede.
Stk. 5 Økonomiske transaktioner skal godkendes af begge oprindelige medlemmer af foreningen (Lasse Jos Jannok Petersen og Esben Ellersgaard Gjetrang).
Stk. 6 Samarbejdsaftaler og andre aftaler om arrangementer, vedtægter, mv. skal ligeledes godkendes af ovenstående to bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer foretages ved generalforsamling i et sådant omfang bestyrelsen finder det nødvendigt at lade ændringerne blive besluttet af foreningens medlemmer.
Stk. 2 Mindre vedtægtsændringer kan foretages af bestyrelsen ved enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 3 Såfremt foreningens bestyrelse skulle nå 7 medlemmer, skal min. 4 af disse stemme til fordel for en sådan vedtægtsændring.
Stk. 4 Ved vedtægtsændringer der skal stemmes om ved generalforsamling, skal min. 20% af foreningens medlemmer være fremmødt for at kunne stemme om en vedtægtsændring. Min. ¾ af de fremmødte medlemmer skal stemme for en vedtægtsændring for at den pågældende ændring kan træde i kraft.

§ 11 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Såfremt det af et flertal i bestyrelsen ønskes at nedlægge Juridisk Ølklub, skal dette stemmes om ved en generalforsamling.
Stk. 2 Til en sådan ekstraordinær generalforsamling skal min. 35% af foreningens medlemmer være fremmødt og min. ¾ af de fremmødte medlemmer skal stemme for foreningens nedlæggelse for at dette kan træde i kraft.
Stk. 3 Såfremt foreningen måtte have indestående midler til overs fra tidligere arrangementer, el.lign. ved en opløsning, vil de overskydende midler gå til Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.