Formål

Formålet med foreningen er at skabe en fælles studenterforening for jurastuderende på tværs af hold og årgange, hvor medlemmer kan mødes til diverse arrangementer med øl, i alle dennes henseender, i centrum.

Denne vision føler vi efterlever fakultetets flytning til Søndre Campus, hvor fællesskabet, nærværet og studiemiljøet er i centrum. Vi håber, at et tilbud om en ølklub for de studerende kan bringe alle interesserede sammen på et uformelt niveau, hvor alle kan være med. Rammerne omkring foreningen søger at skabe fællesskab og hygge for såvel de mest garvede ølentusiaster som den almindelige ukyndige ølnyder. Juridisk Ølklub er for alle.

Hjemsted

Hjemstedet for Juridisk Ølklub er Det Juridiske Fakultets lokaler på Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Hovedparten af foreningens arrangementer vil blive afholdt i Hovedstadsområdet. Udflugter kan til tider foregå udenfor dette geografiske område, evt. i form af rejser, el.lign.

Medlemmer

Juridisk Ølklub er forbeholdt jurastuderende ved Københavns Universitet. Et medlemskab er gratis.

Det vil til visse arrangementer, såfremt faciliteterne tillader det, være muligt for medlemmer at medbringe en ven, der ikke nødvendigvis er jurastuderende ved Københavns Universitet.
Det vil fremgå af arrangementets beskrivelse, hvorvidt deltagelse vil kræve betaling forud for arrangementet, og hvorvidt det er tilladt at medbringe ikke-medlemmer.

Eksklusion

Juridisk Ølklubs bestyrelse forbeholder sig retten til at ekskludere medlemmer i tilfælde af direkte modarbejdelse af foreningens formål.

Det vil være op til Juridisk Ølklubs bestyrelse at tage stilling til den enkelte eksklusionssag, men bl.a. generelt upassende og utilbørlig opførsel eller overtrædelse af Københavns Universitets og Det Juridiske Fakultetets ordensreglement kan udgøre årsager til eksklusion.

Overtrædelser af ordensreglerne i § 1 i Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet vil som udgangspunkt være årsag til eksklusion fra Juridisk Ølklub.

Kontingent

Det er gratis at være medlem i Juridisk Ølklub. Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, eksempelvis gennem foreningens sider på sociale medier eller foreningens hjemmeside.

Et medlemskab giver mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer ud fra et ”først-til-mølle-princip”. Et medlemskab er således ikke en garanti for plads ved foreningens arrangementer. Herudover giver medlemsskabet mulighed for at deltage og stemme ved foreningens generalforsamlinger, men altså ikke krav på nogle andre specifikke ydelser, fordele, mv.

Generalforsamling

Foreningen afholder ordinær generalforsamling én gang om året. De ordinære generalforsamlinger vil finde sted i første halvdel af hvert forårssemester.

Bestyrelsen indkalder via foreningens sociale medier til ordinær generalforsamling senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den finder det hensigtsmæssig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger inden den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse via foreningens sociale medier.

Enhver generalforsamling påbegyndes med valg af en dirigent.

Det er muligt for alle gyldige medlemmer at deltage i generalforsamlinger, såfremt faciliteterne tillader dette. Møder flere gyldige medlemmer op til en generalforsamling, end faciliteterne tillader, afgøres generalforsamlingens deltagere ved et ”først-til-mølle-princip”.

Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal blandt de deltagende gyldige medlemmer. Personvalg, herunder valg til bestyrelsen, og anliggender, hvor der skal stemmes om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt simpelt flertal blandt de deltagende gyldige medlemmer.

Alle deltagende gyldige medlemmer har én stemme hver.

Foreningens gyldige medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt delegere sin stemme på en generalforsamling til ét andet gyldigt medlem af foreningen.

Fuldmægtigen skal medbringe den skriftlige fuldmagt på generalforsamlingen til fremvisning for dirigenten.

Ethvert gyldigt medlem af foreningen maksimalt få tildelegeret to stemmer, således et medlem maksimalt kan råde over tre stemmer på en generalforsamling.

Alle gyldige medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen, og på en generalforsamling kræve bestyrelsesvalg.

På en generalforsamling kan ethvert gyldigt deltagende medlem kræve afstemning om beslutning angående afsættelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, uagtet hvilken tidsperiode, de er valgt for.

Bestyrelse

Juridisk Ølklub er drevet af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen må maksimalt have syv medlemmer, som alle skal være jurastuderende ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Såfremt den siddende bestyrelse finder det nødvendigt, kan den, uden generalforsamlingens samtykke, optage op til tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig ved tildeling af posterne formand og kasserer, der begge skal besiddes et bestyrelsesmedlem.

Består bestyrelsen af under fem medlemmer vælges disse for en ubegrænset periode. Består bestyrelsen af fem eller flere medlemmer vælges disse for en periode på ét kalenderår, altså frem til den næste ordinære generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader en post mellem to generalforsamlinger, forbeholder den øvrige bestyrelse sig retten til at udpege en suppleant til at varetage posten indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesposterne er ulønnet og bygger på en forventning om engagement og hengivenhed til foreningen og dennes formål og interesse.

Økonomi

Juridisk Ølklub er en non-profit organisation og overskuddet fra foreningens arrangementer mv. skal gå til afholdelse af fremtidige arrangementer og foreningens driftsomkostninger, herunder opretholdelse af foreningens medier, mv.

Økonomiske dispositioner med en værdi over 500 kr. skal godkendes af 2/3 af bestyrelsen. Dispositioner under 500 kr. kan godkendes af den siddende kasserer.

Samarbejdsaftaler og andre aftaler angående arrangementer og lignende skal godkendes af 2/3 af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages som udgangspunkt ved en generalforsamling.

Mindre vedtægtsændringer kan foretages af bestyrelsen ved enighed blandt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. Såfremt foreningens bestyrelse skulle nå 7 medlemmer, skal min. 4 af disse stemme for en sådan vedtægtsændring.

Når generalforsamlingen stemmer om vedtægtsændringer, skal disse vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer ved generalforsamlingen.

Opløsning af foreningen

Juridisk Ølklub kan kun nedlægges ved en bestyrelsesbeslutning og en efterfølgende vedtagelse på en generalforsamlingsbeslutning.

Såfremt det af et flertal i bestyrelsen ønskes at nedlægge Juridisk Ølklub, skal dette vedtages ved en generalforsamling. Til en sådan generalforsamling skal minimum ¾ af de deltagende gyldige medlemmer stemme for foreningens nedlæggelse, for nedlæggelsen kan træde i kraft.

Såfremt foreningen måtte have indestående midler til overs ved nedlæggelsen, vil de overskydende midler gå til Det Juridiske Fakultet.

Revideret marts 2021